ایرونت (تخلیه هوا) دستی دنده‌ای برنجی

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

ایرونت (تخلیه هوا) دستی دنده‌ای برنجی در سیستم های خطوط لوله دو عملکرد اصلی را برعهده دارد. نخست اینکه هوای محبوس و تحت فشار در خطوط لوله را آزاد می‌کند. دوم اینکه وقتی فشار داخل لوله پایین باشد هوا را به سیستم برمی‌گرداند.