غلاف ترموستات کانالی

ساخت شرکت هانیول

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم

غلاف ترموستات کانالی هنگامی استفاده می‌شود که بخواهیم در مکان‌هایی تجهیزات دمایی را نصب کنیم که احتمال می‌رود ترموستات بر اثر خورندگی یا بالا بودن فشار آسیب ببیند.

بنابراین استفاده از غلاف ترموستات کانالی در محافظت از فشار بالا، رسانه‌ی تهاجمی، نرخ جریان، محیط زیست و پرسنل عملیاتی مؤثر است.