پرشر‌سوئیچ جهت آب و بخار مدل 1 PSHT

فقط با یک تماس

تمام تجهیزات مورد نیازتان را تأمین می‌کنیم